Enyakin.com, sorun anında en yakın hep yanında!Enyakin.com, sorun anında en yakın hep yanında!
Arama Yap

Açıktan akaryakıt satışına yasak geldi!

Adapazarinet.com - Sakarya'nın İlk Firma Rehberi

Açıktan akaryakıt satışına yasak geldi!
Sakarya Valiliği, il sınırları içerisinde akaryakıt istasyonlarından, bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımına ve satışına sınırlama getirildiğini açıkladı.

Sakarya Valiliği'nden yasaklama ile ilgili açıklama madde madde şöyle;

"Madde 1- ülkemizin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği ve yasadışı terör örgütlerinin eylem sürecini artırmaya çalıştığı bu günlerde huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif nitelikli eylemlerde kullanılan Molotof bombası, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılmak üzere ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yanıcı madde tedarik edilmeye çalışıldığı, mevcut mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı için ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt satışına denetim getirilmesi ve akaryakıt istasyonlarından bu tarz açıkta akaryakıt satışına sınırlama getirilmesi amaçlanmıştır. Madde 2- bu karar Sakarya il sınırları içerisinde, faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır" denildi.

'HUKUKİ DAYANAK'

Madde-3 Bu karar; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (9/ç ve 11/a-c Maddeleri) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32.Maddesi) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu (7, 19 ve 20. Maddeleri) 27.05.2014 Tarihli Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği (7. Maddesi) 1240 Sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Karar Hükümlerine dayanmaktadır.

'İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI'

Madde-4 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun; 9. Maddesinin (ç) bendinde "Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için Valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler", 1L Maddesinin (a) bendinde "Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür."

(c) Bendinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66.ncı madde hükmü uygulanır." Hükümleri yer almıştır.

'EMRE AYKIRI DAVRANIŞ'

Madde 5- 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun "Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32.nci Maddesi; Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye kabahatler kanununa göre idari para cezası verilir, bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. Bu madde ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir" hükmü amirdir.

'GENEL HÜKÜM VE ESASLAR'

Madde 6- Sakarya il sınırları içerisinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklanmıştır. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe vb. kaplarla benzin, mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce ilgili kolluk birimine bildirilecek ve yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınacak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres ve telefon bilgileri alınacak, yakıtı alış sebebi de belirtilecek, ayrı ve sadece firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine/Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilerek kolluk tarafından da belgeler dosyasında muhafaza edilecektir. 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7. Maddesinde dağıtıcı lisansı sahiplerinin teknolojik yöntemleri içeren denetim sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü oldukları, sistemi kurmadığı ya da Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlayamadığı tespit edilen dağıtıcılara aynı kanunun 19. Maddesinde öngörülen idari para cezalarının uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7. Maddesinde talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında, Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20. Maddeleri hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, akaryakıt alan araçlara ait bilgiler akaryakıt istasyonları tarafından zamanında ve doğru olarak otomasyon sistemine kayıt edilecektir. Otomasyon sisteminde yer alması gereken bir bilginin yer almaması, bilgilerin sisteme uygun şekilde ve zamanında girilmemesi veya bildirimlerde yer alan bilginin gerçeği yansıtmaması halinde ilgili akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında yapılan tespit kolluk görevlilerince gerekli yasal müeyyide uygulanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilecektir.

'CEZAİ HÜKÜMLER'

Madde 7- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9 ve 11’nci Maddesi gereğince alınan bu Kararın 1, 2 ve 3. Maddesine uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32’nci Maddesi ve diğer hükümleri gereği, 4. Madde hükümlerine uymayan akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri uygulanır, ayrıca fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32’nci Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılır.

'YÜRÜRLÜK'

Madde 8- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

'YÜRÜTME'

Madde 9- Bu kararı Sakarya Valiliği yürütür.

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2017 , Cumartesi Bu haber 1440 defa ziyaret edildi.

Yorumlarınız

'DA ARA